عوامل نابودی یک زندگی مشترک

۲۰ بازديد

 
نابود کردن زندگی مشترک با:

▪️ دعوا در حضور فرزندان

▪️ شکایت از همسر به فرزند

▪️ توهین و فحاشی

▪️ برگشت به گذشته

▪️ تهدید به طلاق

▪️ بی سرانجام رها کردن مشاجره

 

نتیجه روش های تربیتی

۱۱ بازديد

همیشه نوع تربیت والدین میتواند  زندگی فرزندان  را در آینده شکل دهد و در واقع آینده فرزندان برآیند تربیت والدین می باشد که با کمی دقت میتوان فرزندانی را تربیت کرد که هم برای خود، برای جامعه کوچک خانواده و  برای جامعه بزرگ اجتماع افرادی مفید باشند